Automatyzacja kotłowni

1. Koncepcja regulacji kotła.

Koncepcja regulacji kotła opiera się na zależnościach:

ciepło - paliwo - powietrze - spaliny

Wyznacznikiem zapotrzebowania na ciepło do wyprodukowania przez kotłownie jest temperatura zewnętrzna, która określa ile ma pracować kotłów i jaka ma być temp. wody za kotłem lub kotłami.

Ciepło produkowane przez kocioł lub kotły winno nadążać za ciepłem wymaganym przez sieć. Odbiciem zmian zapotrzebowania na ciepło jest temperatura wody powracającej z sieci cieplnej, natomiast odbiciem zapotrzebowania na węgiel przez kocioł jest różnica temp. wody do kotła. W zależności od zapotrzebowania na węgiel należy dostosować ilość powietrza pamiętając, że przy niskich obciążeniach kotła ilości powietrza do kotła jest dostarczana z większym współczynnikiem niż przy dużym obciążeniu. Ponadto należy pamiętać, że przy dużych obciążeniach wraz z powietrzem pierwotnym dodaje się powietrze wtórne. W zależności od ilości paliwa na ruszcie zależy wielkość podciśnienia w komorze paleniskowej i ilość wyciąganych spalin przez wentylator wyciągowy.

Kocioł po modernizacji będzie wyposażony w dozownik węgla, którym w zależności od obrotów dozownika będzie zmieniał wysokość węgla na ruszcie. Ilość węgla dostarczana do kotła jest więc iloczynem wysokości węgla na ruszcie i szybkości rusztu, a więc iloczynem obrotów dozownika i szybkość rusztu.
Wartość ta zostanie wyliczona w mierniku typu LC.
Warunkiem włączenia układów automatycznej regulacji kotła do pracy jest zapewnienie przez operatora kotła:
  • stałego przepływu przez kocioł/kotły
  • stałej temp. wody za kotłem
Układ stałego przepływu przez kocioł/kotły jest układem mocno związanym z oddziaływującymi na nie układami podmieszania zimnego i podmieszania ciepła w kotłowni odpowiedzialnymi za ilość ciepła dostarczanego do sieci i temp. wody do sieci.

Oferowane rozwiązania zawiera komputerowy system wizualizacji, rejestracji i archiwizacji umożliwiający w przyszłości stworzenie centralnej nastawni .


2. Oferowane układy automatycznej regulacji.

  1. Podciśnienie w komorze paleniskowej utrzymywane będzie przez zmianę obrotów silnika wentylatora ciągu za pomocą przetwornicy częstotliwości za pomocą zmiany obrotów wentylatora ciągu poprzez przetwornicę częstotliwości), co przyczyni się do obni
  2. Tempera tura wody za kotłem będzie utrzymywana poprzez zmianę posuwu rusztu i zmianę obrotów dozownika która to szybkość zależeć będzie od temperatury powietrza zewnętrznego. Organami wykonawczymi będą przetwornica częstotliwości posuwu rusztu.
  3. Przepływ powietrza do kotła zależeć będzie od ilości ciepła produkowanego przez kocioł, które będzie wyliczane. Przepływ powietrza pierwotnego do kotła regulować się będzie poprzez przetwornicę częstotliwości o mocy wentylatora powietrza pierwo