Odpylanie

W zakresie urządzeń służących do odpylania spalin Przedsiębiorstwo Solve oferuje trzy rodzaje odpylaczy:
 1. Multicyklony znajdujące zastosowanie jako podstawowe urządzenie do usuwania pyłu ze spalin kotłów;
 2. Odpylacze przelotowe nazywane także wstępnymi, przelotowymi, koncentratorami montowane między kotłem a odpylaczem podstawowym;
 3. Odpylacze przeciwbieżne spełniające najostrzejsze wymogi czystości spalin.
 4. Cyklofiltry zapewniające stężenia pyłu w warunkach referencyjnych poniżej 0,1 mg/nm3.
Odpylacz Multicyklonowy

W przypadku zamiaru wymiany istniejących cyklonów proponujemy zastosowanie multicyklonu w miejsce przestarzałego urządzenia jakim jest cyklon.

Konstrukcja cyklonu powstała przed przeszło czterdziestu laty i już nie jest w stanie sprostać dzisiejszym i jutrzejszym wymogom.

Multicyklon w stosunku do cyklonu charakteryzuje się:
 • większą o minimum 5% sprawność odpylania
 • większą skutecznością odpylania pyłu o małych średnicach ( do 10 mm)
 • mniejszą zmiennością skuteczności odpylania w zależności od zmiany obciążenia kotła
 • większą odpornością na erozję popiołową
 • łatwością wymiany uszkodzonych cykloników
Multicyklon ( patrz przykładowy rysunek ) składa się ze skrzyni, w której znajduje się dno sitowe, w które włożone jest kilkanaście żeliwnych cykloników o średnicy ok. 250 mm. Ilość cykloników zależy od ilości odpylanego gazu . Cykloniki nie są niczym umocowane do dna sitowego. Są tylko włożone w otwory dna sitowego i zasypane częściowo piaskiem, który stanowi uszczelnienie między częścią wlotową a zbiornikiem pyłu. Dzięki takiej konstrukcji można każdy z nich szybko i bezproblemowo wymienić. Na skutek małych rozmiarów cykloników, przepływający przez nie gaz uzyskuje dużą prędkość (w przeciwieństwie do tradycyjnych cyklonów ), co jest podstawowym warunkiem dużej skuteczności odpylania.

Skuteczność odpylania multicyklonu sięga 86 - 90 %.

Do zabudowy multicyklonów można wykorzystać część konstrukcji wsporczej istniejących cyklonów.

Żeliwny Odpylacz Przelotowy

Przedsiębiorstwo Solve oferuje żeliwny odpylacz przelotowy ( nazywany także koncentratorem, multicyklonem ) odznacza się dużą trwałością i odpornością na erozję popiołową. Zdjęcie odpylacza zamieszczono na końcu tekstu Jego skuteczność odpylania wynosi ok. 60%. Dzięki temu wyłapuje większość grubych frakcji pyłu, które są powodem szybkiej erozji popiołowej cyklonów co prowadzi do powstawania w nich nieszczelności. Zastosowanie odpylacza przelotowego znacznie przedłuża trwałości i okresy między remontowe cyklonów odpylacza podstawowego. Rośnie także skuteczność odpylania spalin o 4 do 8% w zależności od stanu cyklonów. Wytrącane w odpylaczu pyły są odprowadzone do leja żużlowego kotła. Taki sposób odprowadzania pyłu nie zajmuje dużo przestrzeni komunikacyjnej za kotłem.


Odpylacze tego typu stosowane są od prawie 20 lat zdały doskonale egzamin w praktyce w kotłach WR5 (WLM 5) przerobionych na narzut, gdzie w spalinach tych kotłów ilość pyłu rośnie nawet 10-cio krotnie w stosunku do tradycyjnego kotła WLM5 oraz w kotłach WR10 z dodatkowym podgrzewaczem wody.

Odpylacze wykonujemy jako jedno i dwustopniowe.

1. Przeznaczenie urządzenia.
Odpylacz przelotowy przeznaczony jest do wstępnego odpylania gazów (spalin kotłowych) niepalnych i nie agresywnych o temperaturze do 300oC, zapylonych pyłami nie wybuchowymi średnio i gruboziarnistymi.
Nadaje się do wstępnego odpylania i zabezpieczania powierzchni grzewczych kotłów, podgrzewaczy, kanałów, wentylatorów, cyklonów przed działaniem erozyjnym pyłu gruboziarnistego.
Odpylacz należy zabudować na konstrukcji wsporczej.

2. Opis konstrukcji
Rysunek poglądowy przedstawia konstrukcję odpylacza przelotowego.
Składa się z "n" rzędów po "k" osiowych elementów cyklonowych, które zabudowane są w kołnierzu 1 we wspólnej obudowie odpylacza 5. Na wlocie do cyklonów znajdują się żeliwne kierownice wlotowe zawirowywacza 2. Za zawirowywaczem znajduje się konfuzor 3. Obudowa 5 wykonana jest w kształcie prostopadłościanu zamkniętego od dołu jednym lub dwoma lejami pyłowymi 6.
Zbierający się w leju pył opada grawitacyjnie w dół rurą spustową 9, w której zabudowana jest migałka .

3. Opis działania
Zapylony gaz wpływa osiowo do wyprofilowanej rury zawirowywacza 2 o średnicy D = 300. Na wlocie umieszczona jest kierownica wlotowa nadająca spalinom ruch spiralny. Na skutek oddziaływania na pył siły odśrodkowej, przemieszcza się on ku ściankom rury zewnętrznej a następnie wypada na zewnętrz przez szczelinę między zawirowywaczem 2 a konfuzorem 3 , opadając pod wpływem siły ciężkości trafia do leja pyłowego 6. Z niego opada rurą spustową na zamkniętą migałkę. W chwili gdy ciężar zgromadzonego słupa pyłu przeważy siłę zamykającą migałkę pochodzącą od zawieszonego ciężarka, migałka się otwiera na jakiś czas i pył opada niżej np. do odżużlacza, pojemnika itp.

4. Zastosowanie
Wszystkie typy kotłów węglowych z ciągiem sztucznym o temperaturze spalin poniżej 300 °C.

Odpylacz Przeciwbieżny

Przeciwbieżny odpylacz cyklonowy zaliczany jest do nowej generacji wysokosprawnych mechanicznych odpylaczy przepływowych wykorzystujących efekt siły odśrodkowej, wzmocniony w porównaniu z cyklonami klasycznymi dzięki wprowadzeniu do przestrzeni roboczej dodatkowego strumienia gazu, tzw. gazu pomocniczego. Jego rolę może spełniać gaz spoza układu, gaz zapylony lub skierowany częściowo ponownie do odpylacza gaz odpylony. O wyborze rodzaju i ilości gazu pomocniczego decydują kryteria techniczno-ekonomiczne. W praktyce przemysłowej stosowany jest układ recyrkulacyjny, który zapewnia uzyskanie maksymalnej skuteczności odpylania. Przeciwbieżny odpylacz cyklonowy posiada wszelkie zalety mechanicznych odpylaczy przepływowych takich jak bezawaryjna i bezobsługowa praca, przy równocześnie:
 • znacznie wyższej skuteczności odpylania,
 • znacznie zwiększonej odporności na erozję pyłową ,
 • znacznie mniejszej wrażliwości na niedociążenie gazowe instalacji odpylającej.
Ma to związek z obecnością gazu pomocniczego, który spełnia szczególną rolę w procesie odpylania, zwłaszcza przy pracy w układzie recyrkulacyjnym.

W klasycznym odpylaczu cyklonowym wysokie wartości składowej stycznej prędkości a więc i siły odśrodkowej występują tylko w niewielkiej części przestrzeni roboczej. W odpylaczu przeciwbieżnym dzięki obecności drugiego wirującego strumienia gazu wysokie wartości siły odśrodkowej utrzymują się w całym przekroju komory odpylacza. Zwiększenie ilości gazu pomocniczego powoduje wzrost skuteczności odpylania a efekt ten ujawnia się tym silniej im drobniejszy pył jest wprowadzany do odpylacza.

Spływający w dół w pobliżu ścian komory wirujący strumień gazu pomocniczego przechwytuje ziarna pyłu odrzucone siłą odśrodkową i transportuje odseparowany pył do leja pyłowego. Spełnia więc rolę poduszki gazowej skutecznie chroniącej ściany komory przed erozją pyłową.

Recyrkulacja umożliwia natomiast ponownie wprowadzenie do odpylaczy części strumienia gazu odpylonego (70 - 90 %) unoszącego najdrobniejsze frakcje pyłu (poniżej 5 µm). Prawdopodobieństwo ich wytrącenia jest bardzo duże, ponieważ:
 • wprowadzane są w strumieniu gazu opadającego w kierunku leja pyłowego co dwukrotnie wydłuża czas ich przebywania w odpylaczu,
 • w opadającym strumieniu gazu pomocniczego działa na nie bardzo duża siła odśrodkowa przeciwdziałająca ich przemieszczeniu się w kierunku wznoszących się strumieni gazu (gazu poddawanego odpylaniu wprowadzonego centralnie w dolnej części komory
 • opadający strumień gazu pomocniczego nasyca się pyłem odrzuconym w kierunku ścian komory, dzięki czemu wykorzystuje się znany efekt wzrostu skuteczności odpylania na skutek wzrostu stężenia pyłu,
 • dla najdrobniejszych ziaren pyłu (poniżej 2 mm) cykl ten powtarza się wielokrotnie.
Recyrkulacja zapewnia także utrzymanie wysokiej skuteczności odpylania w warunkach zmniejszonego obciążenia gazowego odpylaczy. Obniżenie na przykład wydajności cieplnej kotła objawiające się zmniejszeniem strumienia objętości odciąganych spalin powoduje jedynie wzrost nadciśnienia po stronie tłocznej wentylatora recyrkulacyjnego, a w efekcie wzrost energii strumienia gazu pomocniczego. Uzyskany w ten sposób wzrost energii użytecznej wykorzystanej w procesie odpylania rekompensuje spadek energii w strumieniu spalin surowych.

Ilość recyrkulującego gazu regulowana jest obrotami wentylatora recyrkulacji przy pomocy przemiennika częstotliwości.

Przeciwbieżne odpylacze cyklonowe są szczególnie zalecane zwłaszcza w sytuacjach gdy skuteczność działania tradycyjnych odpylaczy mechanicznych jest niewystarczająca, natomiast instalowanie wysokosprawnych ( 99 %) ale bardzo kosztownych filtrów tkaninowych nie jest uzasadnione wymogami ochrony atmosfery. Wysokosprawne, bezobsługowe i bezawaryjne przeciwbieżne odpylacze cyklonowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi potwierdzonymi blisko 20-letnią eksploatacją w różnych gałęziach przemysłu (metalurgiczny, cementowy, surowców mineralnych a w ostatnich latach także kotłownie) i niekiedy w bardzo trudnych warunkach (odpylanie spalin z kotłów pyłowo-gazowych, odpylanie gazów posuszarniczych, odpylanie gazów poreakcyjnych w instalacjach odsiarczania spalin) przy znacznie niższych w porównaniu z filtrami tkaninowymi kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Odpylacze przeciwbieżne oferujemy przy współpracy z Ekomexem.