Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

Kotły parowe typu OKR

OFERTA możliwości modernizacji kotła OKR-5 (OR-5)

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Część ciśnieniowa
  • wyekranowaniu bocznych ścian dolnej części komory paleniskowej
  • zwiększeniu powierzchni ogrzewalnej tylnej ściany komory paleniskowej
 2. Wymiana szkieletu rusztu
 3. Zastosowanie w miejsce warstwownicy bębnowego dozownika węgla
 4. Zabudowie instalacji wtórnego powietrza
Efektem modernizacji jest:
 1. Wzrost wydajności kotła o około 30%
 2. Zwiększenie sprawności ruchowej kotła o około 6%
 3. Zwiększenie pewności ruchowej podgrzewacza wody
 4. Poprawa efektywności procesu spalania
 5. Zmniejszenie emisji

OFERTA możliwości modernizacji kotła OKR 50

Zakres modernizacji polega głównie na:
 1. Modernizacji części ciśnieniowej kotła - parownik
 2. Wymianie szkieletów rusztów
 3. Zabudowie instalacji wtórnego powietrza
 4. Zabudowie instalacji recyrkulacja spalin
Efektem modernizacji jest:
 1. Modernizacja mająca na celu całkowite zabezpieczenie przed uszkodzeniem ekranów bocznych kotła. Istniejące błędy konstrukcyjne parownika powodują trudności cyrkulacji wody w ekranach bocznych prowadząc do przegrzewania rur ekranowych
 2. Zwiększenie przepływu wody w konturach cyrkulacyjnych, co spowoduje zwielokrotnienie tej cyrkulacji
 3. Zmniejszenie ilości emisji tlenków azotu NOx, tlenków węgla CO
 4. Poprawa efektywności procesu spalania miału węglowego o zwiększonej zawartości wilgoci w okresie zimowym
 5. Zwiększona elastyczność ruchowa w zakresie niższych wydajności.